neljapäev, 30. oktoober 2008

Postkastide projekt sai toetust!Rõõmsad uudised - tulemas on uued Agapäeotsa postkastid, sest meie projekt läks läbi! Varsti hakkame siis üksteisele ka usinasti postkaarte saatma ja ehk ühel heal päeval teeme ka "Agapäeotsa Teataja"...eks me näe! :)

kolmapäev, 29. oktoober 2008

Agapäeots - SINU kodukant!


Tere-tere-tere!


Nagunii siia lehele veel paljud Agapäeotsalised jõudnud pole, kuid ükskord te leiate selle koha ning mõtlete, kuidas ka oma kodukohas aktiivselt kaasa lüüa. Nonii, selleks otstarbeks on olemas Agapäeotsa liikme ankeet, mille võib alla laadida SIIT.

Aga enne kui te hakkate midagi uisa-päisa täitama, oleks paslik läbi lugeda Agapäeotsa põhikiri, mille alljärgnevalt avalikustan. Ka on võimalik see endale arvutisse tõmmata ning hiljem kasvõi välja printida: Agapäeotsa põhikiri.PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Agapäeotsa Külaselts (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. Agapäeotsa moodustavad Õngu, Kaderna, Haldi, Härma, Kaderna, Laartsa, Metsapere, Haldreka, Kitsa, Kuusiku, Nurste, Leisu, Lassi, Kurisu, Külaküla, Prähnu, Ole, Sinima ja Vanamõisa külad Emmaste vallas, Hiiumaal.
1.2. Seltsi juhatuse asukohaks on Leisu küla, Emmaste vald, Hiiumaa, Eesti Vabariik.
1.3. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Enda nimel kohustuste eest vastutab selts kogu oma varaga.
1.5 Ühing arendab majandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.6. Seltsil on õigus astuda teiste mittetulunduslike organisatsioonide liikmeks, osaleda koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega ning ühineda ja jaguneda.
1.7. Seltsi põhieesmärkideks on:
a) külaelu arendamisele kaasaaitamine;
b) Agapäeotsa külade kui elu- ja töökeskkonda väärtustavate ideede toetamine;
c) kohalike ja suvehiidlaste kaasamine ühitstegevusse ja ühisürituste korraldamine;
d) loodussäästliku heakorra taastamine.

1.8. Oma eesmärkide saavutamiseks selts:
a) koondab Agapäeotsa väärtustavaid isikuid ja korraldab koostööd;
b) korraldab kultuuri-, spordi-, vaba aja ja muid üritusi, mis on seotud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega;
c) teeb koostööd teiste külaelu, kodanikkonda ja regionaalarengut toetavate organisatsioonidega;
d) kogub ja jäädvustab Agapäeotsa külade ajalugu;
e) hoiab elus rahvakultuuri ja loob uusi traditsioone;
f) kogub ja levitab maaelualast ja kodanikuühiskonda puudutavat informatsiooni;
g) jagab toetusi ja stipendiume külaelu uuringute, arenguprojektide, koolituste ja muude põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tegevuste heaks;
h) hooldab ja täiendab küla infrastruktuuri ning loob võimalusi kogukonnateenuste osutamiseks;
i) annab välja külaelu kajastavaid trükiseid;
j) koostab ja viib ellu erinevaid külaelu ja kogukonda arendavaid projekte ning taotleb neile kaasfinantseeringuid.

1.9. Mittetulundusühing on asutatud 13.märtsil 2007. a. asutamislepinguga.

1.10. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.


2. SELTSI VARA

2.1. Seltsi vara moodustub:
a) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
b) fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
c) tulust, mida saadakse ürituste korraldamisest ja seltsi materjalide levitamisest;
d) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;
e) muudest seadusega lubatud laekumistest.
2.2. Selts võib kasutada oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Seltsi liikmetel ei ole õigust seltsi varale ja seltsil ei ole õigust liikme varale.
2.3. Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.

2.4. Seltsi lõpetamisel rahuldatakse tema vara arvel võlausaldajate nõuded ja nõutakse sisse võlad seltsi võlglastelt. Allesjääv vara antakse üle Emmaste vallale sihtotstarbeliselt (Agapäeotsa külade arendusprojektide jätkamine ja finantseerimine) kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

2.5. Järelvalve teostamiseks tegevuse üle valib seltsi üldkoosolek revisjonikomisjoni.


3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE VÕI VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda füüsiline isik, kes soovib osaleda seltsi tegevuses ja kes esitab seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
3.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatus vaatab läbi 1 kuu jooksul. Seltsi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast.
3.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui

a) seltsi liige on majandusaasta lõpuks jätnud tasumata liikmemaksu;
b) seltsi liige on rängalt rikkunud põhikirjas sätestatut;
c) seltsi liige on oma tegevuse või tegevusetusega kahjustanud seltsi head nime.
3.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Seltsi liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

3.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Seltsi liikmel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
b) olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
d) võtta osa seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
e) saada juhatuse otsusel kasutada seltsi vara seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
f) astuda avalduse alusel liikmeskonnast välja, kuid see ei vabasta jooksva aasta liikmemaksu kohustusest.

4.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha ja aadressi, ning muud kontaktandmed ning teatama muutunud andmed hiljemalt enne järgmise üldkoosoleku toimumist.

4.3 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel kui selle poolt olid kõik seltsi liikmed.


5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse liikme tasu määramine;
e) sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tähtaja määramine;
f) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
g) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
h) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aasta-aruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjusi ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate (elektroonselt või posti teel), näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.5. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.

5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku punktis 5.4. toodud nõuete kohaselt. Uuestikogunev üldkoosolek on otsustusvõimeline vaatamata osalevate liikmete arvule.

5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.8. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalevate liikmete 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 seltsi liikmete nõusolek, kusjuures eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.


6. JUHATUS

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 liiget.

6.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek salajasel hääletamisel ja määrab ametisse 3 aastaks.

6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes.

Juhatuse esimesel koosolekul otsustatakse juhatuse liikmete vaheline tööjaotus ning pädevus.

Juhatuse liikme õigust esindada mittetulundusühingut võib piirata üldkoosoleku otsusega.

6.4. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.5. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

6.6. Juhatus võtab vastu uusi liikmeid ja korraldab liikmeskonna arvestuse.

6.7. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthääleenamus kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet (vt.3.5).


7. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Likvideerijad esitavad pärast likvideerimise lõppemist avalduse ühingu kustutamiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 13.märtsil 2007. aastal.
Tere kõigile!

Pöördun teie poole suure murega seoses valla ja külaseltsi küsitlusega Leisu seltsimaja tegevuste aktiviseerimise kohta.

Septembrikuu vallalehega said kõik piirkonna pered oma postkastidesse küsitluslehed, millele ootasime vastuseid kuni 15. oktoobrini. Laekus 2 küsitlust, mis on 153 saadetud küsitluse juures kahetsusväärselt vähe. Küsitluslehed saadeti perede kaupa, tegelik elanike arv on kaks korda suurem.

Võib juhtuda, et küsitlused läksid kaotsi, unustati hetkel vastata, jäi kahe silma vahele tähtaeg, pole olnud asja vallamajja jne-jne. Sellepärast saadan mulle olemasolevatele meilidele veelkord küsitluse lootuses, et leiate aega vastata. Kui ei soovi vastata oma nime alt ehk siis saata tagasi meilitsi, siis piisava anonüümsuse saate, kui toote oma küsitluse vallamaja koridoris asuvasse postkasti. Koridori uks on lukust lahti koguaeg, saab tulla ka töövälisel ajal.

Mitte ei taha uskuda, et vallakodanikke jätab külmaks sellise ilusa ja võimalusterohke maja kasutamine oma elu-olu huvitavamaks muutmisel. Kui see aga tõesti peaks nii olema, siis ei jää ka vallavalitsusel üle muud, kui leppida olukorraga ja lasta asjal minna.

Kõik on teie kätes, kes te selles piirkonnas elate! Palun edastage seda infot ka teistele ja ma väga loodan, et saan siitkaudu tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne.

Palun vabandust, kui olete saanud selle küsitluse juba teisi kanaleid pidi ja planeerinud kohe-kohe vastata või juba seda isegi teinud edastades info külaseltsi liikmetele. Nende käest pole ma veel materjale kätte saanud, aga teada on, et ka sealt pole hetkel palju vastuseid tulemas.

Päikest teile päevadesse!


Väga lootma jäädes,

Margit Kääramees
kultuurinõunik
5244820


SIIN on see küsitlus, võid selle ka ise välja printida ja täita!


teisipäev, 7. oktoober 2008

Agapäeotsa esimene projekt


MTÜ Agapäeotsa Seltsi juhatuse liige Alice võttis ette Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti kirjutamise
, juhuu!

Järgnevalt mõned read otse projektist:

Projekti üldine eesmärk:
Piirkonna heakorra ja visuaalse pildi parandamine, kuna praegu on seal postkastid erinevates kohtades ja erineva väljanägemisega, osad väga lagunenud ja katkised. Projekti abiga paranevad postivahetuse tingimused ja tulevad juurde infotahvlid igakülgse info paremaks edastamiseks, kuna tänapäeva autode ajastul on postkastide juures peatumine ja posti võtmine peaaegu ainuke koht, kus inimene ka autost väljub. Istepinkide olemasolu võimaldab vanematel inimestel jalga puhata ja omavahel suhelda. Projekti abiga süveneb ka kohaliku elanikkonna ja omavalitsuse vaheline koostöö.
Postakastid paigutatakse Haldreka teeotsa ja Haldi bussipeatusesse, viimase külge tuleb ka Eesti Posti kirjakast. Haldreka teeotsas on esimene külg teadetetahvli ülesannetes, tagumisel küljel asuvad postkastid. Mõlemale alusele tulevad ka külade nimed: Haldreka - Kitsa, Haldi. Istumispingid paigaldatakse aluste lähedusse.

Projekti otsesed eesmärgid:
Postkastide aluste tellimine, ühesuguste postkastide ostmine, postkastide aluste paigaldamine, istepinkide paigaldamine. Kogu tegevuse juures on oluline kohalike elanike koostöö, sest postakstide paigaldamiseks tuleb teha ka omaltpoolt midagi: aidata ettevalmistada platse ning osaleda omaosalusega postkastide ostmisel.

Kasusaajad (kes, mis osas):
1. Seltsi liikmed – esimene koostöö projekt, uued kogemused; oma olemasolu teavitamine ümbruskonnas, aitab kaasa uute liikmete liitumisele; ettevalmistumine järgmisteks, suuremateks projektideks piirkonna elu-olu parandamisel;
2. Piirkonna elanikud – näevad uusi ja ilusaid postkastide alused-infotahvleid, saavad aru koostöö vajalikkusest; soovivad osaleda edaspidistes projektides, et aidata kaasa elukvaliteedi paranemisele oma kodukohas ja selleks astuvad seltsi liikmeks;
3. Teiste piirkondade elanikud, Hiiumaa elanikud – ilusad postkastide alused aitavad veelgi kaasa Emmaste kui heakorrast hooliva valla mainele, tekib soov samalaadselt tegutseda ka mujal piirkondades.

Projekti partnerid:
Projekti partneriteks on kohalikud elanikud ja Emmaste Vallavalitsus, kes lubab paigutada postkastid ja istepingid oma maale ning hooldab hiljem postkastide ümbrusi.

Projektis ettenähtud tegevused, tulemused:
1. Postkastide-infotahvlite tellimine ja valmistamine, paigaldamine – olemas on paraja suurusega ja ilmastikukindlad postkastide alused, hea võimalus info edastamiseks.
2. Istepinkide valmistamine, paigaldamine – asuvad aluste läheduses, hea inimestel jalga puhata ja omavahel suhelda.

Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus:
MTÜ Agapäeotsa Selts püüab antud projektiga teadvustada lähiümbruse elanikele oma tegutsemitahet piirkonna elu-olu arendamiseks ning loodab nende kaasamisele. Sellele projektile järgnevad järgmised samalaadsed väiksemad ettevõtmised kohapeal, seda vastavalt elanike poolt öeldud vajadustele. Lisaks on plaanis alustada projektide kirjutamisega Leisu seltsimajas suuremate ümberkorralduste tegemiseks (küttesüsteemi uuendamine), hetkel on pooleli lepingu vormistamine Emmaste vallaga, kes annab maja seltsile pikemaajalisele rendile. Agapäe piirkonnas elab u 300 püsielanikku, suur osakaal on noortel peredel (kohapeal asuvad kaks suuremat plastiettevõtet tööandjatena) ja lapsi sünnib iga aastaga juurde.

- - -

Loodame siis parimat!